"เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล"

สารจากหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

“สาขาวิชาการตลาด" เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยเปิดสอน 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการตลาด (Marketing) วิชาเอกการตลาดนิทรรศการ (MICE Management) และวิชาเอกการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) ทั้งนี้สาขาการตลาดได้ตระหนักถึงการแข่งขันในยุคดิจิทัล จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนกับการทำงานภาคสนาม หรือที่เรียกว่า Work Integrated Learning (WIL)เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการนำแนวคิด และทฤษฎีด้านการตลาดที่ได้เรียนไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน นักศึกษาทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติ (Hands On) ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การฝึกทำการตลาดดิจิทัลผ่าน Social Media เป็นต้น กระบวนการฝึกฝนของนักศึกษาในรูปแบบเหล่านี้ จะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดงานในอนาคต และตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

สุดท้ายนี้...สาขาวิชาการตลาด ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งใน "บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการตลาดมืออาชีพ" ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพงษ์ พานิช

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด