"เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล"

สารจากหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชา “การจัดการ” เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจ จากนักเรียนและนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเปิดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่มลักษณะ คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน (รับนักศึกษาที่จบ ปวส.) โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ การจัดการทั่วไป และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษา ทั้ง 2 วิชาเอก มีความรู้ทางด้านทฤษฎีในศาสตร์ของตนเอง และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ในการส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินี้ สาขาวิชาได้จัดให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาฯ 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เรียนรู้ชีวิตในการปฏิบัติงานจริงๆ จากสถานประกอบการ รวมถึงยังมีรายวิชาการปฏิบัติการบริษัทจำลอง และห้องปฏิบัติการทางการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมในการที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงในศาสตร์ของตนเอง ทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

สาขาวิชายินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “การจัดการ” และคณาจารย์ในสาขาวิชา มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอย่างเต็มความสามารถ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อออกไปเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร และประเทศต่อไป

ผศ.ดร. มะดาโอะ สุหลง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ