"เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล"


สาส์นจากคณบดี

ในฐานะคณบดีของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันมีความภาคภูมิใจที่คณะบริหารธุรกิจได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลากว่า 42 ปี การพัฒนาบัณฑิตในปัจจุบันให้ความสำคัญโดยเน้นหลักสูตรให้มีชั่วโมงปฏิบัติเกือบ 60% พร้อมทั้งมีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโปรแกรม SAP (SAP Room)ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Security Trading Simulation Lab) ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (Logistics Simulation Lab) ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Linguistic Room) และมีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs (Centre of Excellence for SMEs) และมุ่งเน้นความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และยังมีการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคีชั้นนำ และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงจากภาคเอกชนที่เน้นเรื่องงานวิจัยด้านธุรกิจและการคิดค้นด้านนวัตกรรมในด้านต่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย แคนาดา จีน เยอรมนี อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีกิจกรรมหลักคือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การฝึกสหกิจในต่างประเทศ คงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่องคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี