"เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล"

สารจากหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ดิฉันในฐานะตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตบุตรหลานท่าน สาขานี้ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรการจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและภาคปฏิบัติไว้คอยให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ทั้งในคณะบริหารธุรกิจรวมทั้งงานบริการวิชาการนอกมหาวิทยาลัย

ภารกิจของอาจารย์ คือ การสร้างและพัฒนาลูกศิษย์เพื่อให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจในยุคไร้พรหมแดน เราเตรียมระบบการเรียนการสอนที่ชัดเจนทั้งภาคทฤษฏีที่เข้มข้น การปฏิบัติงานจริงที่ชัดเจน มีการฝึกงานจริง ทำงานจริงตามสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ในรายวิชาเรียนสาขาฯส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศในอาเซียน บวกเกาหลีใต้ จีน เป็นต้น เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการอบรมเพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจในขณะเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ ส่งเสริมการเรียนรู้จริงในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

การเรียนที่นี่ท่านสามารถวาดภาพอนาคตของบุตรหลานท่านเพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถทำงานได้หลายหลายภายใต้กิจกรรมที่ส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่เรียน เราสร้างสังคมที่ดี เราส่งเสริมการปรับตัว ใช้ชีวิตในส่งคมได้ด้วยกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอให้มั่นใจในสาขาของเราว่าบุตรหลานของท่านจะมีอนาคตที่สดใสเมื่อมาเรียนกับเรา

ดร. อุมาวสี ศรีบุญลือ

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ