"เป็นผู้นำด้านการศึกษาบริหารธุรกิจระดับสากล"

สารจากหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มีประวัติอันยาวนานนับจากเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2518 มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีและด้านการบริหารธุรกิจ (การเงิน) โดยมีเป้าหมายคือผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นทางวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่านโครงการสหกิจศึกษา พร้อมที่จะทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือการทำธุรกิจของตนเอง จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 30 ปี บัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

เรามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่เพียงพอและทันสมัย เช่น ห้องวิเคราะห์หุ้น ห้องปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป เรามั่นใจว่า ด้วยความพร้อมของสาขาวิชาฯ จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคมผศ.ดร. ชัยมงคล ผลแก้ว

สารจากหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน